top of page
empresa Umbralia control de plagues Barcelona

93 433 52 33

cat    I

  • Foto del escritorUMBRALIA

Normativa que han de complir els tractaments per protegir la fusta


Normativa dels tractaments de fusta

La normativa que han de complir els tractaments de la fusta Els tractaments contra patologies causades per agents biòtics de bigues i altres elements estructurals de fusta està regulat per les diferents normatives de la construcció recollides al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i per les normes específiques dels tractaments biocides per a la fusta regulades al TP8. Aquestes normatives d’obligat acompliment són els següents: RD 314/2006 – Aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) que inclou el Document Bàsic de Seguretat Estructural dels Elements de Fusta (DB SE-M) RD 830/2010 – Normativa reguladora que capacita als professionals per realitzar tractaments de la fusta amb biocides (TP8) on es recull els requisits que han de complir en matèria de formació. RD 3349/1983 – Reglamentació tècnica i sanitària per a la fabricació, comercialització i ús de plaguicides.

¿Quan hem protegir les bigues i estructures de fusta? En el moment en que es detecta un atac d’insectes xilòfags en una estructura de fusta d'un edifici és necessari recórrer a un tractament per protegir les bigues i altres elements de fusta tal com determina el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en el seu apartat dedicat a les estructures de fusta (DB-SEM). Aquesta normativa és d'àmbit estatal. Al l’article 3.2.1.3 del CTE es defineixen els paràmetres que s’han de complir en els tractaments amb productes protectors de la fusta (TP8) als edificis tant de nova construcció com en obres de rehabilitació. A les construccions d’obra nova és el fabricant de la fusta el que ha de garantir que aquesta ha rebut el tractament necessari per assolir el nivell de protecció segons la classe d’ús. En obres de rehabilitació el CTE estableix que s’han de tractar tant els elements de fusta nous com els elements de fusta existent.

El tractament de la fusta estructural ha de ser curatiu i preventiu, com a mínim superficial (NP2) i ha de tenir caràcter insecticida i fungicida segons les patologies observades. En el cas que s’hagin detectat atacs previs de tèrmits o fongs de podriment, el tractament haurà de ser en profunditat (NP5) mitjançant injecció i garantint que els caps de les bigues quedin totalment protegits en una longitud axial no inferior a 50 cm. Si durant el transcurs de les obres es modifica la secció de la fusta ja tractada també s’haurà d’aplicar en les cares que quedin al descobert un tractament superficial (NP2). A part d’aquets requisits, quan ens trobem davant d’atacs per tèrmits cal avaluar també si es necessari un tractament addicional, que pot ser mitjançant una barrera química al perímetre de l’edifici en contacte amb el terreny per protegir el conjunt de l’edifici o bé un tractament biològic mitjançant esquers destinat a eradicar la colònia.¿Què ens diu el Codi Tècnic de l’Edificació sobre els tractaments de la fusta?

El Document Bàsic sobre Seguretat Estructural en Elements de Fusta (DB SE-M) especifica en els diferents apartats en quines circumstàncies és necessari aplicar un tractament en les bigues de fusta en base a les classes d’ús i el nivell de protecció requerit.

A grans trets la normativa indica que qualsevol element de fusta que estigui sotmesa a accions o càrregues permanents ha de rebre un tractament en funció de la ubicació on es trobi:

3.1 -2 La durabilitat d’una estructura de fusta depèn en gran mesura del propi disseny contructiu i de la durabilitat natural de la fusta emprada, però en determinats casos és necessari i imprescindible afegir un tractament.

3.2 -1 La fusta pot patir danys per agents biòtics i abiòtics. L'objectiu de la protecció preventiva de la fusta és mantenir la probabilitat de patir danys d’aquest origen en un nivell acceptable.

3.2.1.1 -2 Els elements estructurals de fusta han d’estar protegits d’acord amb la classe d’ús prevista segons la següent taula de l'apartat 3.2.1.2:Normativa per als tractaments de fusta

3.2.1.1 -3 Es permet utilitzar fusta amb una durabilitat natural suficient per a la classe d’ús prevista i segons s’estableis en l’apartat 3.2.3 com alternativa al tractament protector.

3.2.1.2 La classe d’ús d’un element de fusta està relacionat amb la probabilitat de que un element estructural pugui patir danys per agents abiòtics, principalment en base al grau d’humitat que pugui arribar a assolir durant la seva vida útil. Segons aquesta classe d'ús la fusta ha de tenir un grau de protecció determinat definit a la taula


3.1: Elecció del tipus de protecció:


Normativa tractaments de fusta Codi Tècnic

Puntualitzacions importants que estableix el CTE El Codi Tècnic de l'Edificació puntualitza una sèrie d'aspectes que cal tenir present doncs ens afecten directament alhora d'escollir el tipus de tractament que ha de rebre la fusta en les obres de rehabilitació. 4. En les obres de rehabilitació estructural en les que s’hagin detectat atacs previs per agents xilòfags, cal incrementar en una categoria els nivells de protecció dels elements de fusta corresponents segons la classe d’ús que li pertoqui. En aquests casos s’aplicarà com a mínim: a) Als elements de fusta nous que d’integrin en obra i que no disposin d’una durabilitat natural suficient per resistir els atacs xilòfags detectats de lis aplicarà com a mínim un tractament superficial (NP2) de caràcter fungicida i insecticida en funció de les patologies detectades. Aquest tractament és l'adient quan només es detecta activitat de carcoma petita o xilòfags d'atac superficial En els casos en els que s’hagi detectat atacs previs de tèrmits el tractament haurà de ser en profunditat (NP5) i garantir que els caps de les bigues quedin completament protegides en una longitut axial no inferior als 50 cm. A més a més, si durant la col·locació dels elements de fusta es modifica la superfície cal que s’apliqui un tractament superficial de les testes (NP2) amb un producte almenys amb caràcter insecticida. En el cas d’atac per tèrmits convé valorar la conveniència de realitzar un tractament addicional de tipus barrera perimetral per protegir el conjunt de l’edifici o tractaments de tipus biològics amb esquers destinats a eradicar la colònia. b) En el cas d’elements estructurals existents, els tractaments curatius contra fongs de podridura i tèrmits es realitzaran com a mínim mitjançant tractament en profunditat NP5 amb producte protector per impregnar adequadament la zona del duramen.


Els tractaments de fusta que realitzem a Umbralia donen compliment a tota la normativa actual i tenen garantia certificada de 10 anys.


Requisits de les empreses que realitzen els tractaments Els productes protectors de la fusta només poden ser utilitzats per aplicadors i responsables tècnics que acreditin la formació corresponent al TP8. El nostre equip humà està format entre d'altres per un equip de biòlegs especialitzats en el camp de les patologies de la fusta, un arquitecte tècnic, aplicadors i responsables tècnics amb tota la formació i requisits corresponents al TP8. A Umbralia ens avalen més de 20 anys dedicats a la protecció i manteniment de les estructures de fusta dels nostres edificis. Som una empresa inscrita al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESP B-0139-SA) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els treballs i tractaments amb total garantia de seguretat. Treballem a la comarca de Barcelona i arreu de Catalunya.

¿Quines garanties tenen els tractaments protectors de la fusta? Tal com comentàvem anteriorment, els elements de fusta estructurals han d’estar protegits segons la classe d’ús a la que pertanyen (punt 3.2.1.2 del CTE). Tanmateix el CTE detalla a la taula 3.1 el tipus de protecció que ha de tenir la fusta en funció de la classe d’ús. La garantia dels tractaments de fusta pot arribar dins als 10 anys.Si voleu solucionar qualsevol problema relacionat amb les patologies i tractaments de la fusta podeu contactar amb nosaltres i sol·licitar visita i pressupost gratuïts a través del nostre formulari, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33.


279 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Sol·liciti  pressupost o informació sense cap compromís a través del formulari de contacte,
al correu electrònic umbralia@umbralia.com o truca'ns directament al 93 433 52 33 

Serveis

Contacte

tel. 93 433 52 33

Legal

horari:  dilluns a divendres

08:00 a 20:00 h

C/ Niça, 3  local bxos.

08024 Barcelona

empresa plagues Barcelona

© Umbral de Tolerancia, SL. N.I.F  B63053060  · Experts en control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  

bottom of page