top of page
empresa Umbralia control de plagues Barcelona

93 433 52 33

cat    I

eliminar-termits-portada_edited_edited.j

Tractaments per eliminar
les termites de la fusta

¿Què són les termites?

Abans d'explicar quins són els tipus de tractaments que oferim per eliminar els tèrmits convé conèixer una mica les característiques d'aquests insectes.  L'origen de la paraula tèrmits prové de la paraula grega "terma" i siginifica "la fi". Més endavant els romans la van adoptar com a "termes-termitis" i d'aquesta arrel en deriven totes les posteriors denominacions que s'utilitzen en la majoria dels països europeus.

 

Actualment es coneixen al voltant de 2.800 espècies de tèrmits. La gran majoria es localitzen en zones tropicals i només unes 70-80 espècies tenen una influència econòmica negativa. La immensa majoria de tèrmits desenvolpuen una activitat beneficiosa per a la terra perquè descomponen la matèria orgànica i reciclen els nutrients de les plantes a la vegada que milloren l'aireació i el drenatge.

Els tèrmits son insectes del ordre dels isòpters i caracteritzen per constituir una estructura social avançada. Aquest tipus d'organització no és gaire freqüent, de fet en els insectes és una característica compartida només amb les formigues i les abelles. Les termites s’agrupen en diferents castes, cadascuna d'elles amb funcions ben definides i no poden viure solitàriament. Es poden distingir els reproductors primaris, els suplementaris, els soldats i les obreres.

- Els reproductors primaris són els responsables de la reproducció i de l'inici de la colònia. Durant uns quants dies a l'any mascles i femelles surten del niu i inicien el "vol nupcial' en el que s'aparellen i busquen un nou espai apropiat per iniciar una nova colònia.  

 

- Els reproductors suplementaris són individus que també es poden reproduir en cas de que la reina faltés, assegurant d'aquesta manera la perdurabilitat de la colònia. 

- Els soldats són individus amb les mandíbules molt grans i amples i la seva missió és defensar i protegir la colònia d'invasors.

 

- Per últim trobem les termites obreres que representen el gruix de la colònia (al voltant del 90%). La seva missió principal és cercar aliments i distribuir-lo a la resta de la colònia, tenir cura del niu i també cuidar a la parella reial. Els individus obrers són els responsables de construir els nius i els canals per on es desplacen a la recerca de fusta.

Característiques de les termites

Les termites per si soles no poden digerir la cel·lulosa de la fusta, però aprofiten els nutrients a través dels protozous  que viuen al interior del seu aparell digestiu. L’alimentació del termiter es realitza per trofal·laxi, les termites transporten l’aliment en l’estómac i el transmeten als altres individus a través del conducte anal o boca a boca. Al nostre país trobem bàsicament dos tipus de tèrmits, els subterranis (reticulitermes sp) i tèrmits de fusta seca (kalotermes flavicollis) i sovint les colònies estan formades per centenars de milers d’individus.

Els tèrmits poden travessar pràcticament qualsevol material fins arribar a la fusta, incloent el formigó si és necessari. Quan les condicions les forcen a sortir al exterior, poden construir un túnel amb sorra, serradures de fusta i excrements, que les preservarà de la llum i mantindrà la humitat i temperatura constants que necessiten per viure.

 

La detecció d’un atac provocat per tèrmits és difícil de detectar a conseqüència de la mida reduïda dels individus i al fet que s’allunyen de la llum. Normalment es detecten per aparició de tèrmits alats sortint de la fusta o quan s’observa un element de fusta molt deteriorat. Els tèrmits són uns dels insectes devoradors de fusta més voraços. La seva presència pot esdevenir un problema molt greu per a l’estabilitat i integritat dels edificis, podent arribar a produir efectes devastadors.

Com eliminar les termites

Sovint és complicat detectar un atac de tèrmits en l'estructura del nostre edifici donat que són insectes petits i que s'amaguen de la llum. Quan es detecta la seva presència és important acudir a professionals experimentats en el tractament i eliminació dels tèrmits, doncs es tracta d'una plaga difícil de combatre i que pot tenir conseqüències devastadores.

A Umbralia som especialistes en termites i oferim diferents tractaments curatius i preventius per protegir les bigues de fusta. El primer grup el formen els tractaments amb productes químics que tenen com a objectiu protegir la fusta i crear una protecció duradora al llarg del temps. A diferència dels que succeeix amb els corcs, els tèrmits s'amaguen de la llum i ataquen la part interior de la fusta incloent el duramen, per aquest motiu no és suficient fer un tractament superficial i és imprescindible injectar-la arribant a un grau de protecció NP5 tal com estableix el Codi Tècnic de l'Edificació (tota la albeca protegida).

 

Dintre dels tractaments químics també oferim la formació d'una barrera al perímetre de terres o subsòl de l'edifici que té com a objectiu complementar la protecció de les bigues o altres elements estructurals protegint el conjunt de l'edifici.

D'altra banda oferim el tractament biològic de monitoreig i control mitjançant esquers. Aquest tractament de control de termites és el més segur  i ecològic i té com a finalitat eliminar definitivament la colònia. És un tractament de llarga durada (al voltant dels 3-5 anys habitualment) però sol ser més segur i definitiu, doncs els tractaments amb productes químics protegeixen la fusta però només mentre el producte està actiu. Procedim a detallar cadascun dels tractaments:​ 

> Tractaments  de la fusta amb productes químics:
 
   > Tractaments contra tèrmits mitjançant injecció (NP5):

  • El tractament per injecció té com a objectiu protegir la secció interior de la fusta arribant quan és possible fins al duramen (nucli central resistent de la fusta). Per aconseguir-ho es practiquen perforacions a portell cada 20-30 cm arribant fins a 2/3 parts de la secció de la fusta. En aquests forats es col·loquen vàlvules de retenció i s’injecta el producte insecticida-fungicida d’ús professional a una pressió elevada i controlada de manera que quedi protegit almenys un 80-90% de la secció de la fusta.

  • Amb el tractament per injecció assolim el grau de protecció NP5 que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu apartat dedicat a la fusta DB –SE(M) i protegim la fusta d’atacs xilòfags provocats per termites, cerambícid (corc gran) i fongs de podridura.

   > Barreres perimetrals en terres contra tèrmits:

 

  • Dins dels tractaments amb productes químics trobem també la barrera perimetral en terres. Aquest tractament té la finalitat de protegir el conjunt de l’edifici de l’atac de tèrmits subterranis. El tractament es realitza injectant el producte protector directament al terreny resseguint el perímetre de l’edifici mitjançant perforacions cada 30-40 cms, col·locació de vàlvules de retenció segons el tipus de terreny i injecció del producte protector a una pressió elevada i controlada assegurant que arriba al subsòl formant una barrera de gran residualitat.

 

  • La barrera té la funció de protegir el conjunt de l’edifici i impedirà l’ascens del tèrmits a través de les parets en la seva recerca de fusta i repel·lir futurs atacs. El producte no elimina directament els insectes per a que no puguin relacionar directament l’enverinament amb la ingesta del producte. Les garanties del tractament en terres arriben fins als 5 anys i sovint són un complement a la protecció de les bigues i altres elements de fusta.

 

 

   > Barreres contra tèrmits en bastiments de portes i finestrals:

 

  • La barrera perimetral en terres també es pot realitzar a la base dels bastiments de portes i finestres que estan en contacte amb els forjats del terreny i té com a finalitat protegir i impedir que els tèrmits subterranis accedeixin a la vivenda a través d’aquests elements.

 

  • Per tractar i protegir els bastiments de fusta és necessari extreure les tapetes en cas que hi hagi, aquestes feines habitualment les fa el fuster però a Umbralia també ens podem encarregar. Les garanties del tractament de portes i finestrals arriben fins als 5 anys.

 > Tractament biològic mitjançant esquers:

  • Quan ens trobem davant d’un atac per tèrmits subterranis (reticulitermes spp) depenent dels casos també tenim la opció de realitzar un tractament biològic de monitoreig i control. Aquest tractament té una durada d’uns 3-5 anys, té com a objectiu eliminar la colònia i és el tractament més segur, ecològic i eficaç per exterminar la termita subterrània definitivament.

 

  • Els tractaments amb productes químics protegeixen les bigues i altres elements de fusta. Les garanties poden arribar als 10 anys però un cop s’exhaureix la vida útil del producte el termiter continua existint i per tant la possibilitat de reinfestació és molt elevada. A més a més les termites poden cercar altra fusta no tractada.

 

  • El tractament biològic funciona mitjançant la col·locació d’esquers en les zones on s’evidencien i/o intueix el pas dels tèrmits. Primerament cal localitzar el màxim nombre de punts de pas  doncs el esquers per si sols no atrauen a les termites. El nostre departament tècnic, qualificat i àmpliament experimentat determinarà quins són aquests punts. Els esquers inicialment poden portar al seu interior un testimoni de pi, però una vegada es produeix el contacte amb els tèrmits seran substituïts per làmines de cel·lulosa pura amb un cert grau d’humitat procurant que esdevinguin la font primària d’alimentació de la colònia. Les làmines també estan impregnades amb diflubenzurón, una substància activa inhibidora de la síntesi de la quitina que impedeix el creixement i proliferació dels tèrmits. Els tèrmits aniran morint poc a poc o bé per inanició de les obreres, que són les encarregades d’alimentar la colònia, o bé per la transmissió de la substancia via trofal·laxi al la resta d’individus del termiter. Segons l’activitat que presentin els punts al moment de la instal·lació dels esquers, es posarà directament el material cel·lulòsic amb substància activa en lloc de les làmines de fusta.

 

  • El tractament biològic té una durada que habitualment oscil·la entre 3 i 5 anys. Durant aquest temps es programen visites per controlar i fer un seguiment de la colònia, renovar el producte dels esquers, localitzar altres punts de pas i fer una bona vigilància, doncs en cas de creixement o rebrot cal controlar-ho en el menor temps possible.  

¿Qui ha de realitzar els tractaments protectors de la fusta per eliminar els tèrmits?

 

Els productes protectors per eliminar els tèrmits només poden ser utilitzats per aplicadors i responsables tècnics que acreditin la formació corresponent al TP8 d'acord a la normativa que estableix el Reial Decret 830/2010.  El nostre equip humà està format entre d'altres per un equip de biòlegs especialitzats en el camp de les patologies de la fusta, un arquitecte tècnic, aplicadors i responsables tècnics amb tota la formació i requisits corresponents al TP8.

 

A Umbralia ens avalen més de 20 anys dedicats a la protecció i manteniment de les estructures de fusta dels nostres edificis. Som una empresa inscrita al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESP B-0139-SA) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els treballs i tractaments amb total garantia de seguretat. Treballem a la comarca de Barcelona i arreu de Catalunya.

¿Quines garanties tenen els tractaments protectors de la fusta contra tèrmits?

La garantia dels tractaments contra els tèrmits pot arribar fins a 10 anys. Tots els tractaments que realitzem a Umbralia per combatre els tèrmits tenen garantia certificada.

Si voleu solucionar qualsevol problema relacionat amb les patologies de la fusta podeu contactar amb nosaltres i sol·licitar visita i pressupost gratuïts a través del nostre formulari, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33. Treballem a tot el territori català.

Sol·liciti  pressupost o informació sense cap compromís a través del formulari de contacte,
al correu electrònic umbralia@umbralia.com o truca'ns directament al 93 433 52 33 

Serveis

Contacte

tel. 93 433 52 33

horari:  dilluns a divendres

08:00 a 20:00 h

C/ Niça, 3  local bxos.

08024 Barcelona

Legal

empresa plagues Barcelona

© Umbral de Tolerancia, SL. N.I.F  B63053060  · Experts en control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  

bottom of page