top of page
empresa Umbralia tractament carcoma barcelona

93 433 52 33

cat    I

tractaments eliminar carcoma

Com eliminar els corcs a les bigues i estructures de fusta

¿Què són els corcs?

Abans d'explicar quins són els millors tractaments per eliminar els corcs de la fusta cal conèixer quin són aquests insectes i les seves característiques. Els corcs formen part de la família dels coleòpters,  un grup molt nombrós d’insectes entre els quals es troben els xilòfags que s’alimenten de la fusta. Es caracteritzen principalment perquè les larves (durant fases inicials de vida) presenten un comportament i alimentació molt diferents als individus adults.

 

Les larves viuen al interior de la fusta de la qual s’alimenten i els adults presenten una vida molt curta i únicament tenen l’objectiu d’aparellar-se i reproduir-se. Per tant són les larves les que deterioren l’interior de la fusta mentre que els forats que sovint veiem i per on cauen serradures són produïts pels individus adults que tanquen el cicle vital sortint al exterior per aparellar-se i tornar a infestar nous elements de fusta.

 

Les principals espècies  xilòfagues que ataquen la fusta es poden classificar en tres grans grups: els anòbids (corcs petits), els líctids i els cerambícids (corcs grans). És molt important determinar quin tipus d'insecte està causant l'afectació per establir quin és el millor tractament de la carcoma.

 

Tipus i característiques de les diferents famílies de corcs

Anòbids (corc petit o corc comú)

 

Els anòbids són coneguts habitualment com a corcs petits i els més freqüent pertanyen a la família anobium punctatum.  Són insectes que es caracteritzen per produir danys molt severs a la fusta tot i ser de mida petita. S’alimenten principalment de l’albeca i sovint apareixen al mateix temps o posteriorment a la podrició causada per fongs.

 

L’atac es produeix preferentment qual la fusta presenta un grau d’humitat elevat. Les larves són de color blanc i estan cobertes de pel. Els individus adults tenen una longitud entre 3 i 5 mm i són d’un color marró fosc. Les femelles dipositen els ous sobre les superfícies rugoses i fissures de la fusta i al cap de poques setmanes neixen les larves que penetren directament cap al interior de la fusta produint galeries independents d’uns 2 mm de gruix que es van emplenant de serradures.

 

El cicle vital d’aquests insectes pot variar considerablement des de 8 mesos fins a 2-3 anys en funció de les condicions nutritives i ambientals en que es trobi la fusta. Els individus adults surten al exterior durant els mesos d’abril i agost a través d’orificis circulars d’uns 1,5-2 mm de diàmetre, moment en que es pot detectar les serradures. Els adults viuen entre 3 i 4 setmanes, són bons voladors i surten al exterior de la fusta tancant el cicle biològic.

Líctids

 

Els lictids són un tipus d’insecte de petites dimensions (entre 3 i 5 mm) i tenen un color vermellós. Les larves perforen les galeries paral·leles a les fibres de la fusta on acumulen serradures molt finetes. Les femelles adultes viuen unes 6 setmanes i els mascles entre 2 i 3 setmanes.

 

El cicle vital dels líctids és d’un any, tot i que es pot veure reduït quan les condicions de temperatura,  humitat i valor nutritiu de la fusta són òptims. Els danys produïts pels lictids es diferencien dels produïts pels anòbids observant les galeries que realitzen les larves. Aquestes no són independents i tota la fusta que queda per sota la cala superficial pot estar totalment destruïda. Com que el seu cicle de vida és curt, la infestació de la fusta es pot repetir ràpidament.

Cerambícids (corcs grans):

Els cerambícids són coneguts freqüentment com a corcs grans i l’espècie més freqüent és l’hilotruoes bajulus. Aquest insecte s’alimenta de la fusta seca de les coníferes,  les frondoses són immunes. És molt habitual trobar-los en les cobertes dels edificis. Els individus adults tenen un color marró fosc, una  mida de fins a 20 mm i es caracteritzen per les llargues antenes que disposen. Les larves són de color blanc, tenen una mida de fins a 3 mm i creen galeries amb forma d’oval que van omplint de serradures a mesura que avancen. Els individus adults sobresurten al estiu practicant a la fusta perforacions ovalades de diàmetre entre que oscil·la entre 6 i 10 mm de gruix.

El cicle vital dels cerambícids és molt gran i oscil·la entre els 2 i 10 anys en funció de la temperatura, humitat i valor nutritiu de la fusta. Els danys que causen són més ràpids i greus que els de la resta de xilòfags, i l’aparició d’un sol orifici de sortida pot indicar l’existència de greus danys en l’estructura interna de la fusta. El soroll que fan les larves al perforar la fusta pot facilitar el reconeixement de l’atac i la seva localització.

Tractaments preventius i curatius per eliminar els corcs

La elecció de com tractar les bigues amb carcoma dependrà principalment de element afectat i cal procurar procurant diferenciar entre atacs actius i no actius. A Umbralia oferim els tractaments més avançats per eliminar els corcs de les bigues i altres elements de fusta estructural. Podem diferenciar dos tractaments:

 

​>  Tractaments en superfície contra carcoma (NP2):

 

  • El tractament en superfície tal com indica el seu nom té com a objectiu protegir la superfície exterior de les bigues i altres elements de fusta estructural assolint el grau de protecció NP2 que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

  • El tractament en superfície protegeix contra anòbids (corc petit) i líctids, insectes xilòfags d’atac superficial que si bé generalment no originen problemes estructurals, si poden provocar greus danys estètics (aparició de molts foradets petits i serradures). També protegeix parcialment contra els corcs grans (cerambícids) però aquests degut a la mida que tenen també poden arribar a atacar gran part de l'albeca i del duramen, per aquest motiu quan es detecta la seva presència es recomanarà combinar el tractament superficial amb la injecció (tractament en profunditat amb garantia decennal) per tal d'assegurar que la fusta queda protegida contra tots els tipus de corcs.

 

  • Per donar garantia del tractament en superfície és necessari que la fusta estigui lliure de pintures, vernissos o altres revestiments per permetre que el producte realment penetri en la fusta i formi una protecció residual.

 

 

 > Tractaments per injecció (NP5):

  • El tractament per injecció té com a objectiu protegir la secció interior de la fusta arribant quan és possible fins al duramen (nucli central resistent). Els corcs habitualment ataquen superficialment la fusta i per tant no acaben causant danys estructurals, a excepció dels cerambícids (corc gran) que si que pot arribar a atacar-la degut a la seves grans dimensions. Quan es detecta la presència de corcs grans es recomana fer un tractament per injecció.
     

  • El tractament per injecció es realitza mitjançant perforacions a portell cada 20-30 cm arribant fins a 2/3 parts de la secció de la fusta. En aquests forats es col·loquen vàlvules de retenció i s’injecta el producte insecticida-fungicida d’ús professional a una pressió elevada i controlada de manera que quedi protegit almenys un 80-90% de la secció de la fusta.

  • Amb el tractament per injecció assolim el grau de protecció NP5 que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació en el seu apartat dedicat a la fusta DB –SE(M) i protegim la fusta d’atacs xilòfags provocats per termites, cerambícid (corc gran) i fongs de podridura.

 

> Tractament contra corcs en parquets i tarimes de fusta:

 

  • Les tarimes i parquets de fusta natural també poden ser atacats per xilòfags, habitualment per anòbids (corc petit), líctids i també termita de la fusta seca (kalotermes flavicollis).

 

  • El tractament que es realitza al parquet és en superfície aplicant el producte protector amb polvoritzador o bé amb brotxa/rodet. Previ al tractament és necessari escatar el parquet deixant el porus obert i un cop aplicat el producte cal esperar 24-48 hores per poder aplicar l’envernissat o acabat corresponent. Les garanties dels tractaments en tarimes i parquets de fusta arriben fins als 5 anys.

¿Qui ha de realitzar els tractaments protectors de la fusta per eliminar la carcoma?

 

Els productes protectors de la fusta només poden ser utilitzats per aplicadors i responsables tècnics que acreditin la formació corresponent al TP8 d'acord a la normativa que estableix el Reial Decret 830/2010.  El nostre equip humà està format entre d'altres per un equip de biòlegs especialitzats en el camp de les patologies de la fusta, un arquitecte tècnic, aplicadors i responsables tècnics amb tota la formació i requisits corresponents al TP8.

 

A Umbralia ens avalen més de 20 anys dedicats a la protecció i manteniment de les estructures de fusta dels nostres edificis. Som una empresa inscrita al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESP B-0139-SA) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els treballs i tractaments amb total garantia de seguretat. Treballem a la comarca de Barcelona i arreu de Catalunya.

¿Quines garanties tenen els tractaments protectors de la fusta contra corcs?

La garantia dels elements de fusta que reben un tractament superficial específic per corcs pot arribar fins als 10 anys. A Umbralia li orientarem sobre quin és el millor tractament per protegir les bigues de fusta contra carcoma i altres xilòfags.

Sol·liciti  pressupost o informació sense cap compromís a través del formulari de contacte,
al correu electrònic umbralia@umbralia.com o truca'ns directament al 93 433 52 33 

Serveis

Contacte

tel. 93 433 52 33

horari:  dilluns a divendres

08:00 a 20:00 h

C/ Niça, 3  local bxos.

08024 Barcelona

Legal

© Umbral de Tolerancia, SL. N.I.F  B63053060  · Experts en control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  

bottom of page